Skip to main content

Canal & River Trust in Wales

Arosfa 10: Dyfrgwn dirgel

Pwy a ŵyr - efallai y gwelwch chi gip ar ddyfri o gwmpas y gamlas. Rydych chi’n siŵr o weld eu holion beth bynnag.

Otter sat on log in water among reeds

View this page in English

Nofiwr medrus

Daw'r dyfrgi o'r un teulu â'r wenci, minc a'r mochyn daear, ac ef yw'r aelod mwyaf ohonynt. Mae'n nofiwr cyflym a medrus, ac yn gallu treulio sawl munud o dan y dŵr. Mae'n bwyta 'slywod, brogaod ac adar y glannau.

Creaduriaid y nos

Go brin y gwelwch chi'r dyfrgi yng ngolau dydd, gan mai creadur y nos yw'n bennaf. Mae'n treulio'r dydd mewn gwâl ynghudd yng nghanol llystyfiant trwchus ar lan y dŵr. Mae ein dyfrgwn ni'n byw yn yr afon Hafren fwy na thebyg ac yn ymweld â'r gamlas i fwydo.

Dom da

Allwch chi weld llawer o smotiau duon dan bont y gamlas? Baw dyfrgwn ydyn nhw, sy'n gymysgedd o esgyrn a chen pysgod. Yn groes i'r disgwyl, mae'n arogli'n ddigon melys a mwsgaidd yn hytrach na physgodlyd.

Mae dyfrgwn yn gadael eu baw o dan bontydd a thwneli fel nad yw'n cael ei olchi i ffwrdd. Maen nhw'n ei ddefnyddio i rwystro dyfrgwn eraill rhag mentro i'w tiriogaeth.

Croeso'n ôl!

Ar ôl diflannu o sawl sir, mae dyfrgwn yn dechrau adennill tir ledled Cymru a Lloegr. Mae'n anghyfreithlon eu niweidio neu amharu arnynt.

Clywch

Gwrandewch yn astud – mae dyfrgwn bach yn gwneud sŵn trydar fel adar!

Am fentro ymhellach?

Dyma ddiwedd ein taith, ond mae croeso i chi gerdded ymhellach. Mae lle picnic a Lociau Belan rhyw 1km o'ch blaen. Gallwch gerdded i bentref prydferth Aberriw ac ymhellach i ganol bwrlwm y Drenewydd wedyn.

Dweud eich dweud

'Wnaethoch chi fwynhau Llwybr Camlas Maldwyn? Cofiwch e-bostio eich sylwadau atom (Alex to confirm what you want with regard to feedback – and where/how people contact you – this could also be a link to e.g. Survey Monkey with an online questionnaire).

Last Edited: 17 July 2015

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration