Bwrdd Glandŵr Cymru

Bwrdd Glandŵr Cymru supports the development of the work of the Trust through engagement in the social, economic, political and cultural life of Wales.

Upcoming meetings

Search minutes of our past meetings

View this in Welsh

The board brings knowledge of Wales, its culture, people, and needs to the Trust. Working at a political/governmental level and with other key bodies in Wales to influence Wales’ strategies and plans as they relate to waterways. It also advises the Trust on Welsh Government policy and priorities, and acts as a support and sounding board for the trustees, executive and senior management on Welsh matters.

The board has up to 10 members, with experience of working with existing partner organisations and includes people with wider connections in Wales including from public, charitable and private sectors.  

Their key areas of expertise are:

  • health and wellbeing
  • tourism and audience development
  • natural, built and social heritage
  • the arts
  • skills, employment and education
  • regeneration and economic development and funding

Members

Nigel Annett CBE
Nigel recently stepped down as managing director of Welsh Water and is co-founder of Glas Cymru, the not-for-profit company that successfully took over the ownership of Welsh Water back in 2001, a move which resulted in the water industry in Wales being owned on behalf of its customers. He is currently a non-executive director of the Principality Building Society, and a trustee of Community Foundation in Wales. Nigel is a keen cyclist which includes regular rides along the Monmouthshire & Brecon Canal.

Paul Thomas
Paul is Head of Cardiff University’s Knowledge Transfer Partnership, prior to that Paul managed Cardiff University’s Innovation network. He is the elected Welsh Representative on the UK KTP National Forum, has over 20 years’ experience in the management and delivery of large projects and programmes within HE and industry. Paul has a close affinity with the water and holds a RYA Yachtmaster Offshore certificate of competence. As an RYA instructor Paul trains undergraduates in navigation and seamanship, at sea and along our rivers and canals. Paul is also a magistrate in the local community.  

Dr Ruth Hall CB
Ruth is a non-executive director of Natural Resources Wales, a National Trust Council member and a governor of Wales’ Public Policy Institute. She was Chief Medical Officer for Wales until 2005 and is currently chair of the mid-Wales Healthcare Collaborative. Ruth has been on NICE’s Public Health Advisory Board since 2005.

Carys Howell
Carys Howell is a trustee of the National Museum Wales, cycling charity Pedal Power and was External Affairs Manager for the National Trust in Wales and previously worked for the BBC in East Anglia as a producer and broadcaster and a member of the Heritage Lottery Fund Committee for Wales.

Peter Ogden 
Currently Director of the Campaign for the Protection of Rural Wales, having previously been Planning Policy Manager for the Snowdonia National Park Authority.  Also a Member of the World Commission on Protected Areas, Chairman of the Brecon Beacons Trust and a Board member of EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins  
Celia has a professional background in marketing and communications both for the Financial Times Group and as a consultant. With her husband she has also renovated, built and converted many buildings into homes including her current holiday cottage business on the Llangollen Canal. She is a magistrate on the North-east Wales bench, currently deputy chair of the youth panel.  Celia is also a member of the Lord Chancellor's North Wales and Clwyd Advisory Committees, on the board of Wrexham Glyndwr University and the Executive Committee of the League of Friends of the Robert Jones and Agnes Hunt Hospital at Gobowen.  She was High Sheriff of Clwyd 2013-2014.

 

Mae Bwrdd Glandŵr Cymru yn helpu i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth trwy gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r Bwrdd yn cyflwyno gwybodaeth am Gymru, ei diwylliant, ei phobl a’i hanghenion gerbron yr Ymddiriedolaeth.  Mae’n gweithio ar lefel wleidyddol/llywodraeth a chyda chyrff eraill yng Nghymru er mwyn dylanwadu ar strategaethau a pholisïau Cymreig sy’n ymwneud â’r dyfrffyrdd.  Hefyd, mae’n cynghori’r Ymddiriedolaeth ar bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac yn gyfrwng cymorth a thrafod syniadau i’r ymddiriedolwyr, swyddogion gweithredol a’r uwch-reolwyr ar faterion yn ymwneud â Chymru.

Mae gan y Bwrdd hyd at ddeg aelod sydd â phrofiad o weithio gyda sefydliadau partner cyfredol ac yn cynnwys pobl â chysylltiadau ehangach yng Nghymru gan gynnwys rhai o’r sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat.

Ymhlith eu prif feysydd arbenigedd mae iechyd a lles; twristiaeth a datblygu cynulleidfaoedd; y dreftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol; byd y celfyddydau; sgiliau, addysg a chyflogaeth; adfywio a datblygu economaidd a chyllid.

Aelodau

Nigel Annett, CBE 
Yn ddiweddar, gadawodd Nigel ei rôl fel rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru ac mae’n gyd-sylfaenydd Glas Cymru, cwmni dielw a lwyddodd i gymryd yr awenau gan gwmni Dŵr Cymru yn 2001 - cam a sicrhaodd bod y diwydiant dwr yng Nghymru yn nwylo’r cwsmeriaid. Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr anweithredol cymdeithas adeiladu’r Principality, ac yn ymddiriedolwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Nigel yn feiciwr brwd, ac yn mynd ar deithiau rheolaidd ar hyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

Paul Thomas 
Mae Paul yn bennaeth Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd, a chyn hynny, bu’n rheoli rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o ddau fwrdd llywio’r Brifysgol ac yn Ynad. Cafodd ei ethol yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd Trosglwyddo Gwybodaeth y DU. Mae ganddo ugain mlynedd a mwy o brofiad o reoli a chyflawni rhaglenni a phrosiectau ym myd addysg uwch a diwydiant.

Dr Ruth Hall CB
Mae Ruth yn gyfarwyddwr anweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn llywodraethwr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru. Hi oedd Prif Swyddog Meddygol Cymru tan 2005, ac ar hyn o bryd, mae’n gadeirydd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.  Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori ar Iechyd Cyhoeddus NICE ers 2005.

Carys Howell
Mae Carys Howell yn un o ymddiriedolwyr yr elusen feicio Pedal Power, a bu’n Rheolwr Materion Allweddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Cyn hynny, bu’n gynhyrchydd a darlledwraig gyda’r BBC yn East Anglia ac yn aelod o Bwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Cymru.

Peter Ogden
Peter yw cyfarwyddwr presennol Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, ar ôl bod yn Rheolwr Cynllunio Polisi ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd yn aelod o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog ac yn aelod o fwrdd EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins 
Mae gan Celia gefndir proffesiynol ym myd marchnata a chyfathrebu ar gyfer y Financial Times Group ac fel ymgynghorydd. Law yn llaw â’i gwr, mae hefyd wedi adfer, adeiladu ac addasu sawl adeilad yn gartref gan gynnwys ei busnes bwthyn gwyliau cyfredol ar hyd camlas Llangollen. Mae’n ynad ar fainc Gogledd-ddwyrain Cymru, ac yn ddirprwy gadeirydd y panel ieuenctid ar hyn o bryd. Mae Celia hefyd yn aelod o Bwyllgorau Cynghori Gogledd Cymru a Chlwyd yr Arglwydd Ganghellor, yn aelod o fwrdd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a phwyllgor gweithredol Cynghrair y Cyfeillion Ysbyty Robert Jones ac Agnes Hunt, Gobowen. Hi oedd Uchel Siryf Clwyd yn 2013-2014.

 

Last date edited: 2 September 2018