Bwrdd Glandŵr Cymru

Bwrdd Glandŵr Cymru supports the development of the work of the Trust through engagement in the social, economic, political and cultural life of Wales.

Upcoming meetings

  • There are no upcoming meetings.

Search minutes of our past meetings

View this in Welsh

The board brings knowledge of Wales, its culture, people, and needs to the Trust. Working at a political/governmental level and with other key bodies in Wales to influence Wales’ strategies and plans as they relate to waterways. It also advises the Trust on Welsh Government policy and priorities, and acts as a support and sounding board for the trustees, executive and senior management on Welsh matters.

The board has up to 10 members, with experience of working with existing partner organisations and includes people with wider connections in Wales including from public, charitable and private sectors.  

Their key areas of expertise are:

  • health and wellbeing
  • tourism and audience development
  • natural, built and social heritage
  • the arts
  • skills, employment and education
  • regeneration and economic development and funding

Members

Steve Thomas, CBE
Steve is the former chief executive of the Welsh Local Government Association (WLGA), a position he held for 14 years until the end of 2018.  As chief executive of the WLGA, he developed strong connections across Welsh Government and brings an unrivalled understanding of Welsh Local Government, together with knowledge of the wide range of programmes and policies which will influence and impact the Trust’s work in Wales.  Steve has also held a number of voluntary roles which align with the work of the Trust in Wales, including chairing the Prince’s Trust for Wales for five years.

Nigel Annett, CBE
Nigel recently stepped down as managing director of Welsh Water and is co-founder of Glas Cymru, the not-for-profit company that successfully took over the ownership of Welsh Water back in 2001, a move which resulted in the water industry in Wales being owned on behalf of its customers. He is currently a non-executive director of the Principality Building Society, and a trustee of Community Foundation in Wales. Nigel is a keen cyclist which includes regular rides along the Monmouthshire & Brecon Canal.

Paul Thomas
Paul is Head of Cardiff University’s Knowledge Transfer Partnership, prior to that Paul managed Cardiff University’s Innovation network. He is the elected Welsh Representative on the UK KTP National Forum, has over 20 years’ experience in the management and delivery of large projects and programmes within HE and industry. Paul has a close affinity with the water and holds a RYA Yachtmaster Offshore certificate of competence. As an RYA instructor Paul trains undergraduates in navigation and seamanship, at sea and along our rivers and canals. Paul is also a magistrate in the local community.  

Dr Ruth Hall CB
Ruth is a non-executive director of Natural Resources Wales, a National Trust Council member and a governor of Wales’ Public Policy Institute. She was Chief Medical Officer for Wales until 2005 and is currently chair of the mid-Wales Healthcare Collaborative. Ruth has been on NICE’s Public Health Advisory Board since 2005.

Carys Howell
Carys Howell is a trustee of the National Museum Wales, cycling charity Pedal Power and was External Affairs Manager for the National Trust in Wales and previously worked for the BBC in East Anglia as a producer and broadcaster and a member of the Heritage Lottery Fund Committee for Wales.

Phil Hughes
Phil originally from North Wales and now living near Newport, is the former manager of the Fourteen Locks Canal Centre in Rogerstone, Newport. For his involvement in Welsh tourism he was made director of Capital Region Tourism which was part of Visit Wales, in the past he has also been chairman and director of Monmouthshire, Brecon & Abergavenny Canals Trust. A self-confessed canalaholic Phil is now retired and is a full time Grandfather.  He is also the owner, publicist and editor of the Mon & Brec Canal Guide and regularly works with TV production companies on the Mon and Brec Canal.  Phil was formerly a member of the Trust’s South Wales & Severn Waterways Partnership and latterly the South West Regional Advisory Board.

Peter Ogden 
Currently Director of the Campaign for the Protection of Rural Wales, having previously been Planning Policy Manager for the Snowdonia National Park Authority.  Also a Member of the World Commission on Protected Areas, Chairman of the Brecon Beacons Trust and a Board member of EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins  
Celia has a professional background in marketing and communications both for the Financial Times Group and as a consultant. With her husband she has also renovated, built and converted many buildings into homes including her current holiday cottage business on the Llangollen Canal. She is a magistrate on the North-east Wales bench, currently deputy chair of the youth panel.  Celia is also a member of the Lord Chancellor's North Wales and Clwyd Advisory Committees, on the board of Wrexham Glyndwr University and the Executive Committee of the League of Friends of the Robert Jones and Agnes Hunt Hospital at Gobowen.  She was High Sheriff of Clwyd 2013-2014.

 

Mae Bwrdd Glandŵr Cymru yn helpu i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth trwy gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r Bwrdd yn cyflwyno gwybodaeth am Gymru, ei diwylliant, ei phobl a’i hanghenion gerbron yr Ymddiriedolaeth.  Mae’n gweithio ar lefel wleidyddol/llywodraeth a chyda chyrff eraill yng Nghymru er mwyn dylanwadu ar strategaethau a pholisïau Cymreig sy’n ymwneud â’r dyfrffyrdd.  Hefyd, mae’n cynghori’r Ymddiriedolaeth ar bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac yn gyfrwng cymorth a thrafod syniadau i’r ymddiriedolwyr, swyddogion gweithredol a’r uwch-reolwyr ar faterion yn ymwneud â Chymru.

Mae gan y Bwrdd hyd at ddeg aelod sydd â phrofiad o weithio gyda sefydliadau partner cyfredol ac yn cynnwys pobl â chysylltiadau ehangach yng Nghymru gan gynnwys rhai o’r sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat.

Ymhlith eu prif feysydd arbenigedd mae iechyd a lles; twristiaeth a datblygu cynulleidfaoedd; y dreftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol; byd y celfyddydau; sgiliau, addysg a chyflogaeth; adfywio a datblygu economaidd a chyllid.

Aelodau

Steve Thomas, CBE

Mae Steve yn gyn brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) , swydd yr oedd yn ei gwneud am 14 mlynedd tan ddiwedd 2018. Fel prif weithredwr CLlLC, datblygodd gysylltiadau cryf ar draws Llywodraeth Cymru ac mae ei ddealltwriaeth o Lywodraeth Leol Cymru’n ddiguro, ynghyd â’i wybodaeth am amrywiaeth eang o raglenni a pholisïau a fydd yn dylanwadu ac yn effeithio ar waith Glandŵr Cymru. Mae Steve wedi cael nifer o rolau gwirfoddol hefyd sy’n cyd-fynd â gwaith Glandŵr Cymru yng Nghymru, gan gynnwys cadeirio Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru am bum mlynedd.

Nigel Annett, CBE 
Yn ddiweddar, gadawodd Nigel ei rôl fel rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru ac mae’n gyd-sylfaenydd Glas Cymru, cwmni dielw a lwyddodd i gymryd yr awenau gan gwmni Dŵr Cymru yn 2001 - cam a sicrhaodd bod y diwydiant dwr yng Nghymru yn nwylo’r cwsmeriaid. Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr anweithredol cymdeithas adeiladu’r Principality, ac yn ymddiriedolwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Nigel yn feiciwr brwd, ac yn mynd ar deithiau rheolaidd ar hyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

Paul Thomas 
Mae Paul yn bennaeth Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd, a chyn hynny, bu’n rheoli rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o ddau fwrdd llywio’r Brifysgol ac yn Ynad. Cafodd ei ethol yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd Trosglwyddo Gwybodaeth y DU. Mae ganddo ugain mlynedd a mwy o brofiad o reoli a chyflawni rhaglenni a phrosiectau ym myd addysg uwch a diwydiant.

Dr Ruth Hall CB
Mae Ruth yn gyfarwyddwr anweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn llywodraethwr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru. Hi oedd Prif Swyddog Meddygol Cymru tan 2005, ac ar hyn o bryd, mae’n gadeirydd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.  Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori ar Iechyd Cyhoeddus NICE ers 2005.

Carys Howell
Mae Carys Howell yn un o ymddiriedolwyr yr elusen feicio Pedal Power, a bu’n Rheolwr Materion Allweddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Cyn hynny, bu’n gynhyrchydd a darlledwraig gyda’r BBC yn East Anglia ac yn aelod o Bwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Cymru.

Phil Hughes
Mae Phil, sy’n wreiddiol o’r Gogledd ac sydd bellach yn byw ger Casnewydd, yn gyn-reolwr Canolfan Camlesi Fourteen Locks yn Nhŷ Du, Casnewydd. Fe’i penodwyd yn gyfarwyddwr Twristiaeth Dinas Cyfalaf a oedd yn rhan o Visit Wales, oherwydd ei brofiad ym maes twristiaeth Cymru, ac yn y gorffennol bu’n gadeirydd a chyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Camlesi Mynwy, Aberhonddu a’r Fenni. Mae Phil wrth ei fodd â chamlesi, ac erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn daid llawn amser. Mae’n berchennog, yn gyhoeddwr ac yn olygydd y Monmouthshire and Brecon Canal Guide hefyd ac mae’n cydweithio’n aml â chwmnïau cynhyrchu rhaglenni teledu ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Arferai fod yn aelod o Bartneriaeth Dyfrffyrdd De Cymru a’r Hafren yr Ymddiriedolaeth ac yn ddiweddarach yn aelod o Fwrdd Cynghori Rhanbarthol y De.

Peter Ogden
Peter yw cyfarwyddwr presennol Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, ar ôl bod yn Rheolwr Cynllunio Polisi ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd yn aelod o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog ac yn aelod o fwrdd EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins 
Mae gan Celia gefndir proffesiynol ym myd marchnata a chyfathrebu ar gyfer y Financial Times Group ac fel ymgynghorydd. Law yn llaw â’i gwr, mae hefyd wedi adfer, adeiladu ac addasu sawl adeilad yn gartref gan gynnwys ei busnes bwthyn gwyliau cyfredol ar hyd camlas Llangollen. Mae’n ynad ar fainc Gogledd-ddwyrain Cymru, ac yn ddirprwy gadeirydd y panel ieuenctid ar hyn o bryd. Mae Celia hefyd yn aelod o Bwyllgorau Cynghori Gogledd Cymru a Chlwyd yr Arglwydd Ganghellor, yn aelod o fwrdd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a phwyllgor gweithredol Cynghrair y Cyfeillion Ysbyty Robert Jones ac Agnes Hunt, Gobowen. Hi oedd Uchel Siryf Clwyd yn 2013-2014.

 

Last date edited: 10 December 2019