Bwrdd Glandŵr Cymru

Bwrdd Glandŵr Cymru supports the development of the work of the Trust through engagement in the social, economic, political and cultural life of Wales.

Upcoming meetings

Search minutes of our past meetings

View this in Welsh

The board brings knowledge of Wales, its culture, people, and needs to the Trust. Working at a political/governmental level and with other key bodies in Wales to influence Wales’ strategies and plans as they relate to waterways. It also advises the Trust on Welsh Government policy and priorities, and acts as a support and sounding board for the trustees, executive and senior management on Welsh matters.

The board has up to 10 members, with experience of working with existing partner organisations and includes people with wider connections in Wales including from public, charitable and private sectors.  

Their key areas of expertise are:

  • health and wellbeing
  • tourism and audience development
  • natural, built and social heritage
  • the arts
  • skills, employment and education
  • regeneration and economic development and funding

Members

Steve Thomas, CBE

Steve is the former chief executive of the Welsh Local Government Association (WLGA), a position he held for 14 years until the end of 2018. As chief executive of the WLGA, he developed strong connections across Welsh Government and brings an unrivalled understanding of Welsh Local Government, together with knowledge of the wide range of programmes and policies which will influence and impact the Trust’s work in Wales. Steve has also held a number of voluntary roles which align with the work of the Trust in Wales, including chairing the Prince’s Trust for Wales for five years.

Paul Thomas

Paul manages Strategic Partnerships at Cardiff University, with twenty years’ experience in leading large collaborative projects between Higher Education and private and public organisations. As a Royal Yachting Association instructor, Paul trains people in navigation and seamanship, both at sea and along our canals and rivers. He is an avid outdoor enthusiast and has completed several canalathons, enjoys sailing, running, cycling and hill walking. Paul also volunteers as a magistrate at Cardiff Law Courts.

Dr Ruth Hall CB

Ruth is a non-executive director of Natural Resources Wales, a National Trust Council member and a governor of Wales’ Public Policy Institute. She was Chief Medical Officer for Wales until 2005 and is currently chair of the mid-Wales Healthcare Collaborative. Ruth has been on NICE’s Public Health Advisory Board since 2005.

Carys Howell

Carys Howell is a trustee of the National Museum Wales, cycling charity Pedal Power and was External Affairs Manager for the National Trust in Wales and previously worked for the BBC in East Anglia as a producer and broadcaster and a member of the Heritage Lottery Fund Committee for Wales.

Phil Hughes

Phil originally from North Wales and now living near Newport, is the former manager of the Fourteen Locks Canal Centre in Rogerstone, Newport. For his involvement in Welsh tourism he was made director of Capital Region Tourism which was part of Visit Wales, in the past he has also been chairman and director of Monmouthshire, Brecon & Abergavenny Canals Trust. A self-confessed canalaholic Phil is now retired and is a full time Grandfather. He is also the owner, publicist and editor of the Mon & Brec Canal Guide and regularly works with TV production companies on the Mon and Brec Canal.  Phil was formerly a member of the Trust’s South Wales & Severn Waterways Partnership and latterly the South West Regional Advisory Board.

Peter Ogden 

Currently Director of the Campaign for the Protection of Rural Wales, having previously been Planning Policy Manager for the Snowdonia National Park Authority. Also a Member of the World Commission on Protected Areas, Chairman of the Brecon Beacons Trust and a Board member of EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins  

Celia’s professional background is in marketing and communications. With her husband, she has also renovated, converted and built several buildings into homes, including her current holiday cottage business on the Llangollen Canal.  Celia represents the Canal and River Trust on the Pontcysyllte Aqueduct World Heritage Site Board and is a trustee of several local charitable organisations. She was also High Sheriff of Clwyd during 2013 to 2014.

 

Mae Bwrdd Glandŵr Cymru yn helpu i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth trwy gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r Bwrdd yn cyflwyno gwybodaeth am Gymru, ei diwylliant, ei phobl a’i hanghenion gerbron yr Ymddiriedolaeth.  Mae’n gweithio ar lefel wleidyddol/llywodraeth a chyda chyrff eraill yng Nghymru er mwyn dylanwadu ar strategaethau a pholisïau Cymreig sy’n ymwneud â’r dyfrffyrdd.  Hefyd, mae’n cynghori’r Ymddiriedolaeth ar bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac yn gyfrwng cymorth a thrafod syniadau i’r ymddiriedolwyr, swyddogion gweithredol a’r uwch-reolwyr ar faterion yn ymwneud â Chymru.

Mae gan y Bwrdd hyd at ddeg aelod sydd â phrofiad o weithio gyda sefydliadau partner cyfredol ac yn cynnwys pobl â chysylltiadau ehangach yng Nghymru gan gynnwys rhai o’r sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat.

Ymhlith eu prif feysydd arbenigedd mae iechyd a lles; twristiaeth a datblygu cynulleidfaoedd; y dreftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol; byd y celfyddydau; sgiliau, addysg a chyflogaeth; adfywio a datblygu economaidd a chyllid.

Aelodau

Steve Thomas, CBE

Mae Steve yn gyn brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) , swydd yr oedd yn ei gwneud am 14 mlynedd tan ddiwedd 2018. Fel prif weithredwr CLlLC, datblygodd gysylltiadau cryf ar draws Llywodraeth Cymru ac mae ei ddealltwriaeth o Lywodraeth Leol Cymru’n ddiguro, ynghyd â’i wybodaeth am amrywiaeth eang o raglenni a pholisïau a fydd yn dylanwadu ac yn effeithio ar waith Glandŵr Cymru. Mae Steve wedi cael nifer o rolau gwirfoddol hefyd sy’n cyd-fynd â gwaith Glandŵr Cymru yng Nghymru, gan gynnwys cadeirio Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru am bum mlynedd.

Paul Thomas 

Mae Paul yn rheoli Partneriaethau Strategol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae ganddo ugain mlynedd o brofiad o arwain prosiectau cydweithredol mawr rhwng Addysg Uwch a sefydliadau preifat a chyhoeddus. Fel hyfforddwr y Gymdeithas Hwylio Frenhinol, mae Paul yn hyfforddi pobl mewn mordwyo a morwriaeth, ar y môr ac ar hyd ein camlesi a’n hafonydd. Mae wrth ei fodd yn yr awyr agored ac wedi cwblhau sawl camlasathon ac mae’n mwynhau hwylio, rhedeg, beicio a cherdded mynyddoedd. Mae Paul hefyd yn gwirfoddoli fel ynad yn Llysoedd Barn Caerdydd.

Dr Ruth Hall CB

Mae Ruth yn gyfarwyddwr anweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn llywodraethwr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru. Hi oedd Prif Swyddog Meddygol Cymru tan 2005, ac ar hyn o bryd, mae’n gadeirydd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.  Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori ar Iechyd Cyhoeddus NICE ers 2005.

Carys Howell

Mae Carys Howell yn un o ymddiriedolwyr yr elusen feicio Pedal Power, a bu’n Rheolwr Materion Allweddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Cyn hynny, bu’n gynhyrchydd a darlledwraig gyda’r BBC yn East Anglia ac yn aelod o Bwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Cymru.

Phil Hughes

Mae Phil, sy’n wreiddiol o’r Gogledd ac sydd bellach yn byw ger Casnewydd, yn gyn-reolwr Canolfan Camlesi Fourteen Locks yn Nhŷ Du, Casnewydd. Fe’i penodwyd yn gyfarwyddwr Twristiaeth Dinas Cyfalaf a oedd yn rhan o Visit Wales, oherwydd ei brofiad ym maes twristiaeth Cymru, ac yn y gorffennol bu’n gadeirydd a chyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Camlesi Mynwy, Aberhonddu a’r Fenni. Mae Phil wrth ei fodd â chamlesi, ac erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn daid llawn amser. Mae’n berchennog, yn gyhoeddwr ac yn olygydd y Monmouthshire and Brecon Canal Guide hefyd ac mae’n cydweithio’n aml â chwmnïau cynhyrchu rhaglenni teledu ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Arferai fod yn aelod o Bartneriaeth Dyfrffyrdd De Cymru a’r Hafren yr Ymddiriedolaeth ac yn ddiweddarach yn aelod o Fwrdd Cynghori Rhanbarthol y De.

Peter Ogden

Peter yw cyfarwyddwr presennol Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, ar ôl bod yn Rheolwr Cynllunio Polisi ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd yn aelod o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog ac yn aelod o fwrdd EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins

Mae cefndir proffesiynol Celia ym meysydd marchnata a chyfathrebu. Gyda’i gŵr, mae hi hefyd wedi adnewyddu, ailwampio ac adeiladu sawl adeilad yn gartrefi, gan gynnwys ei busnes bythynnod gwyliau ar Gamlas Llangollen. Mae Celia yn cynrychioli Glandŵr Cymru ar Fwrdd Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte ac yn ymddiriedolwr sawl sefydliad elusennol lleol. Hi hefyd oedd Uchel Siryf Clwyd yn ystod 2013 i 2014.

Last date edited: 12 February 2020