Skip to main content

Canal & River Trust in Wales

Bwrdd Glandŵr Cymru

Mae Bwrdd Glandŵr Cymru yn helpu i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth trwy gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Mae'r Bwrdd yn cyflwyno gwybodaeth am Gymru, ei diwylliant, ei phobl a'i hanghenion gerbron yr Ymddiriedolaeth. Mae'n gweithio ar lefel wleidyddol/llywodraeth a chyda chyrff eraill yng Nghymru er mwyn dylanwadu ar strategaethau a pholisïau Cymreig sy'n ymwneud â'r dyfrffyrdd. Hefyd, mae'n cynghori'r Ymddiriedolaeth ar bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac yn gyfrwng cymorth a thrafod syniadau i'r ymddiriedolwyr, swyddogion gweithredol a'r uwch-reolwyr ar faterion yn ymwneud â Chymru.

Mae gan y Bwrdd hyd at ddeg aelod sydd â phrofiad o weithio gyda sefydliadau partner cyfredol ac yn cynnwys pobl â chysylltiadau ehangach yng Nghymru gan gynnwys rhai o'r sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat.

Ymhlith eu prif feysydd arbenigedd mae iechyd a lles; twristiaeth a datblygu cynulleidfaoedd; y dreftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol; byd y celfyddydau; sgiliau, addysg a chyflogaeth; adfywio a datblygu economaidd a chyllid.

Aelodau

Steve Thomas, CBE

Mae Steve yn gyn brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) , swydd yr oedd yn ei gwneud am 14 mlynedd tan ddiwedd 2018. Fel prif weithredwr CLlLC, datblygodd gysylltiadau cryf ar draws Llywodraeth Cymru ac mae ei ddealltwriaeth o Lywodraeth Leol Cymru'n ddiguro, ynghyd â'i wybodaeth am amrywiaeth eang o raglenni a pholisïau a fydd yn dylanwadu ac yn effeithio ar waith Glandŵr Cymru. Mae Steve wedi cael nifer o rolau gwirfoddol hefyd sy'n cyd-fynd â gwaith Glandŵr Cymru yng Nghymru, gan gynnwys cadeirio Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru am bum mlynedd.

Phil Hughes

Mae Phil, sy'n wreiddiol o'r Gogledd ac sydd bellach yn byw ger Casnewydd, yn gyn-reolwr Canolfan Camlesi Fourteen Locks yn Nhŷ Du, Casnewydd. Fe'i penodwyd yn gyfarwyddwr Twristiaeth Dinas Cyfalaf a oedd yn rhan o Visit Wales, oherwydd ei brofiad ym maes twristiaeth Cymru, ac yn y gorffennol bu'n gadeirydd a chyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Camlesi Mynwy, Aberhonddu a'r Fenni. Mae Phil wrth ei fodd â chamlesi, ac erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn daid llawn amser. Mae'n berchennog, yn gyhoeddwr ac yn olygydd y Monmouthshire and Brecon Canal Guide hefyd ac mae'n cydweithio'n aml â chwmnïau cynhyrchu rhaglenni teledu ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Arferai fod yn aelod o Bartneriaeth Dyfrffyrdd De Cymru a'r Hafren yr Ymddiriedolaeth ac yn ddiweddarach yn aelod o Fwrdd Cynghori Rhanbarthol y De.

Peter Ogden

Mae Peter yn Gynghorydd Amgylcheddol a Thirweddau Gwarchodedig Annibynnol sydd wedi bod yn Gynghorydd Technegol i IUCN ar faterion Treftadaeth Byd ers dros 20 mlynedd. Mae'n gweithio'n rhyngwladol yn ei rôl fel aelod o Gomisiwn Ardaloedd Gwarchodedig y Byd. Roedd yn Gyfarwyddwr Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig tan 2017 a chyn hynny yn Rheolwr Polisi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bu'n gadeirydd Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog am saith blynedd ac yn Aelod Bwrdd o EUROPARC Atlantic Isles.

Celia Jenkins

Mae cefndir proffesiynol Celia ym meysydd marchnata a chyfathrebu. Gyda'i gŵr, mae hi hefyd wedi adnewyddu, ailwampio ac adeiladu sawl adeilad yn gartrefi, gan gynnwys ei busnes bythynnod gwyliau ar Gamlas Llangollen. Mae Celia yn cynrychioli Glandŵr Cymru ar Fwrdd Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte ac yn ymddiriedolwr sawl sefydliad elusennol lleol. Hi hefyd oedd Uchel Siryf Clwyd yn ystod 2013 i 2014.

Last Edited: 15 December 2023

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration