Skip to main content

The charity making life better by water

Welsh great, Gareth Edwards, crosses the Stream in the Sky

Glandŵr Cymru, the Canal & River Trust in Wales, this week welcomed the new BBC One Wales series, which sees Welsh rugby legend Gareth Edwards, and his wife Maureen, exploring the historic canals of Wales in Gareth Edwards’ Great Welsh Adventure.

Pontcysyllte Aqueduct from above

Read this in Welsh

While the first episode shows the pair attempting to cross the world-famous Pontcysyllte Aqueduct, the programme also highlights how taking to the water is all part of a plan by Maureen to get Gareth to take life a little easier and join the growing number of people who are using Wales' canals to bring health and wellbeing to their lives.

Pontcysyllte Aqueduct is now one of Wales' premier tourist destinations, and this year celebrated its 10th anniversary as a UNESCO World Heritage Site. Last year over 500,000 people visited the Pontcysyllte Aqueduct World Heritage Site, with tourists from 52 countries signing the visitor centre's guestbook.

Our Glandŵr Cymru team, is responsible for managing the Pontcysyllte Aqueduct, and the our website contains a helpful list of things to do at the site.

Steve Thomas, the newly appointed Chair of Glandŵr Cymru, said

“Seeing one of our national treasures travelling around Wales using the unique treasure of our industrial heritage could not be more fitting. Our beautiful canals are not just a wonderful tourist destination for visitors from home and abroad but research show that being next to water also makes you feel happier and heathier.

“Locals and visitors can enjoy boat trips or can take up cycling, walking, canoeing or fishing opportunities, and I'd like to see many more people making use of our towpaths for fitness and fun. There are a variety of trails and educational guides available free on our website, and as Gareth and Maureen travel around the most splendid waterways, we'll be working hard to share these with as many people as possible.”

“I'll be watching every week to learn more about the parts of our waterways that I haven't visited yet, and to get tips from Gareth and Maureen on relaxing on and off the water.”

Sut Gallwch Chi Groesi's Nant Yn Yr Awyr Fel Y Cawr O Gymro, Gareth Edwards

Yr wythnos hon roedd Glandŵr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru,

yn croesawu'r gyfres newydd ar BBC One Wales lle mae'r cawr o chwaraewr rygbi, Gareth Edwards, a'i wraig Maureen, yn archwilio camlesi hanesyddol Cymru yn Gareth Edwards' Great Welsh Adventure.

Tra mae'r bennod gyntaf yn dangos y ddau yn ceisio croesi Traphont Ddŵr Pontcysyllte, sy'n enwog drwy'r byd, mae'r rhaglen hefyd yn dangos bod mynd ar y dŵr yn rhan o gynllun Maureen i gael Gareth i gymryd bywyd ychydig yn haws ac ymuno â'r nifer cynyddol o bobl sy'n defnyddio camlesi Cymru i ddod ag iechyd a llesiant i'w bywydau.

Erbyn hyn mae Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn un o brif gyrchfannau twristiaeth Cymru, ac eleni roedd yn dathlu 10 mlynedd fel un o Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO. Y llynedd fe wnaeth dros 500,000 o bobl ymweld â Safle Treftadaeth Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte, gydag ymwelwyr o 52 o wledydd yn llofnodi llyfr gwesteion y Ganolfan Ymwelwyr.

Yr elusen dyfrffyrdd a llesiant, Glandŵr Cymru, sy'n gyfrifol am reoli Traphont Ddŵr Pontcysyllte, ac mae gwefan yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o bethau i'w gwneud ar y safle.

Dywedodd Steve Thomas, sydd newydd ei benodi'n Gadeirydd Glandŵr Cymru:

“Does dim sy'n fwy addas na gweld un o'n trysorau cenedlaethol yn teithio o amgylch Cymru gan ddefnyddio trysor unigryw ein treftadaeth ddiwydiannol. Nid yn unig y mae ein camlesi hardd yn gyrchfan ragorol i ymwelwyr o'r wlad hon a thramor ond mae ymchwil yn dangos fod bod wrth ymyl dŵr hefyd yn gwneud i chi deimlo'n hapusach ac yn iachach.”

“Mae pobl leol ac ymwelwyr yn gallu mwynhau teithiau cwch neu gallant fanteisio ar y cyfle i fynd i feicio, cerdded, canŵio neu bysgota, a hoffwn weld llawer mwy o bobl yn defnyddio ein llwybrau tynnu at ddibenion ffitrwydd a hwyl. Mae amrywiaeth o daflenni, sy'n disgrifio'r llwybrau ac yn rhoi gwybodaeth addysgol, ar gael yn rhad ac am ddim o'n gwefan ac, wrth i Gareth a Maureen deithio o gwmpas rhai o'r dyfrffyrdd mwyaf ysblennydd, byddwn yn gweithio'n galed i rannu'r rhain gyda chynifer o bobl â phosibl.

“Byddaf yn gwylio bob wythnos i ddysgu mwy am y rhannau o'n dyfrffyrdd nad ydw i wedi ymweld â nhw eto, ac i gael gair o gyngor gan Gareth a Maureen ar ymlacio ar y dŵr ac ar y lan.”

404

We'd love to tell you more

Our newsletter is packed full of exciting updates and stories of how our charity keeps canals alive.

Last Edited: 16 October 2019

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration