We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Sut i ddod o hyd i ni

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte ychydig dros dair milltir o dref enwog Llangollen ac wyth milltir o Wrecsam. Mae meysydd awyr Lerpwl a Manceinion tua 55 milltir oddi yno.

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte
Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor
Dyfrbont Pontcysyllte
Basn Trefor, Oddi ar Heol yr Orsaf, Trefor, Wrecsam, LL20 7TY
Ffôn: 01978 822912

Mae Pontcysyllte yn ardal wledig ac er bod y cod post LL20 7TY yn eich offer Llywio Lloeren yn eich arwain i’r ddyfrbont, dylech wirio llwybr eich taith cyn cychwyn a chadw llygad am yr arwyddion brown yn yr ardal er mwyn osgoi ffyrdd serth a chul.

Mewn car

Mewn car o’r gogledd
O gyffordd 20A ar yr M6:

 • dilynwch yr M56 tuag at Ogledd Cymru / Caer / Runcorn
 • dilynwch arwyddion am yr M55 o gwmpas Caer a thuag at Wrecsam
 • yng nghyffordd 38, dilynwch arwyddion tuag at Wrecsam a dilyn yr A483
 • yng nghyffordd 1, dilynwch arwyddion am yr A539 tuag at Whitchurch / Llangollen 
 • ewch ymlaen ar hyd yr A 539 am oddeutu dwy filltir
 • trowch i mewn i Heol yr Orsaf (Station Road) ac yna i mewn i New Road a dilynwch yr arwyddion i’r maes parcio

Mewn car o ganolbarth Lloegr a’r de
O gyffordd 10A ar yr M6:

 • ewch ar yr M54, gan ddilyn arwyddion Cymru a Telford
 • ewch ymlaen ar yr A5
 • dilynwch yr arwyddion i Amwythig
 • parhewch i ddilyn arwyddion yr A5 ar draws nifer o gylchfannau nes
 • cyrraedd Cylchfan Halton
 • dilynwch yr allanfa gyntaf ac aros ar y A5 
 • trowch i’r dde i mewn i Gate Rd (B5434)
 • ar ôl croesi afon Dyfrdwy a’r gamlas, trowch i’r dde i mewn i New
 • Rd a dilynwch yr arwyddion i’r maes parcio

Parcio

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n rheoli’r maes parcio ac nid oes tâl am barcio ar hyn o bryd. Mae arwyddion ar gyfer tri maes parcio oddi ar yr A539; dau faes bach oddi ar Heol yr Orsaf a maes mwy yn Wimbourne Gate, Stryd y Frenhines, Cefn Mawr, sy’n daith fer ar droed o’r ddyfrbont. 

Ar y trên

Mae gorsafoedd rheilffordd lleol yn Rhiwabon neu’r Waun. Gallwch holi National Rail trwy ffonio 08457 484950 neu fynd i’w gwefan www.nationalrail.co.uk i weld amserlen y trenau, y manylion a’r prisiau.

Ar y bws

Mae’r safle bws agosaf ar Heol Llangollen, Trefor, A539, ac mae bysiau rheolaidd yn mynd o Wrecsam i Langollen trwy orsaf Rhiwabon a Threfor. Mae bysiau’n mynd o’r Waun i Langollen trwy Froncysyllte hefyd, ond nid mor aml. Mae amserlenni llawn gan Traveline Cymru a chynllunwyr teithiau ar gyfer trenau a bysiau ar gael trwy ffonio 0871 200 22 3.

Last date edited: 9 May 2017