Camlesi Cymru i dderbyn dros £20 miliwn gan Lywodraeth y DU

Mae Glandŵr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru, yn dathlu ar ôl i Gamlas Trefaldwyn a Chamlas Llangollen sicrhau dros £20 miliwn o gyllid gan Gronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU.

Looking across Chirk Aqueduct towards Wales Looking across Chirk Aqueduct towards Wales

Y cyllid, a fydd yn adfer rhan o Gamlas Trefaldwyn yng Nghymru, ac yn sicrhau gwelliannau i ymwelwyr ar hyd Camlas Llangollen, sy’n rhan o safle Treftadaeth y Byd UNESCO, yw’r buddsoddiad unigol mwyaf a wnaed i wella a sicrhau dyfodol hirdymor camlesi yng Nghymru.

Cyflawnir y prosiectau mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir Ddinbych ac amrywiaeth o bartneriaid a gwirfoddolwyr.  Bydd y buddsoddiad o fudd i bobl leol a’r miloedd o gychwyr ac ymwelwyr sy’n dod i ymweld â Chymru bob blwyddyn, a bydd hefyd yn creu budd economaidd i siopau a bwytai mewn trefi a phentrefi cyfagos.

Bydd y cyllid yn adfer darn pedair milltir o Gamlas Trefaldwyn o ffin Cymru a Lloegr yn Llanymynech i’r Ardd-lîn. Bydd y prosiect yn cynnwys carthu’r gamlas ac adnewyddu pontydd Walls a Williams er mwyn i gychod allu mordwyo unwaith eto.  Bydd dwy warchodfa natur newydd yn cael eu creu i warchod y bywyd gwyllt pwysig ar hyd y gamlas.

Ar hyd Camlas Llangollen, bydd mynediad i Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, sy’n 11 milltir o hyd, yn cael ei wella er mwyn galluogi mwy o bobl i ymweld â’r ardal gan annog twristiaeth ar draws y ffin. Bydd y prosiect yn cynnwys gwella Basn Trefor a’r llwybrau troed o amgylch Traphont Ddŵr Pontcysyllte, pont droed newydd dros Afon Dyfrdwy, gwella’r llwybr troed i bentref Cefn Mawr a gosod arwyddion dehongli newydd.

Dywedodd Richard Parry, prif weithredwr yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd: “Mae’r cyllid hwn yn newyddion gwych ac yn hwb enfawr i’n camlesi yng Nghymru. Mae miloedd o gychwyr a thwristiaid o bob cwr o’r byd yn ymweld â chamlesi Trefaldwyn a Llangollen i weld pa mor hardd yw’r camlesi ac i dreulio amser ar hyd y dyfrffyrdd hanesyddol hyn.

“Mae gennym lawer o waith caled o’n blaenau a byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid a’n gwirfoddolwyr i gyflawni’r ddau brosiect enfawr hyn a fydd yn trawsnewid y camlesi ymhellach, yn dod â manteision economaidd ac yn hybu twristiaeth i Gymru – allwn ni ddim aros i ddechrau arni.”

Mae Cronfa £4.8 biliwn Codi’r Gwastad y Llywodraeth yn cyfrannu at yr agenda codi’r gwastad drwy fuddsoddi mewn seilwaith sy’n gwella bywyd bob dydd ledled y DU, gan gynnwys adfywio canol trefi a’r stryd fawr, uwchraddio trafnidiaeth leol, a buddsoddi mewn asedau diwylliannol a threftadaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am waith yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd gan gynnwys sut y gallwch chi wirfoddoli neu roi arian i gefnogi ein gwaith ewch i www.canalrivertrust.org.uk/cymru.

Last date edited: 29 October 2021