We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Bwrdd Glandŵr Cymru – call for members

Can you help us strengthen our engagement with social, political, economic and cultural life in Wales?

Glandŵr Cymru, the Canal & River Trust in Wales, is looking to appoint up to 10 volunteers to join a new Board – Bwrdd Glandŵr Cymru – which will be chaired by a Trustee of the Canal & River Trust. 

The new Board will replace the All Wales Partnership which has served the Trust well since its inception in 2012, and build on its significant achievements.

Bwrdd Glandŵr Cymru will support the development of the work of the Trust through engagement in the social, economic, political and cultural life of Wales. 

The Board will bring knowledge of Wales, its culture, people, and needs to the Trust.  It will work at a political/governmental level and with other key bodies in Wales to influence Wales’ strategies and plans as they relate to waterways.  It will also advise the Trust on Welsh Government policy and priorities, and act as a support and sounding board for the trustees, executive and senior management on Welsh matters.

Members of Bwrdd Glandŵr Cymru will act as ambassadors for the Trust, and from time-to-time attend local Waterway Partnership meetings and other Canal & River Trust Advisory Groups when Welsh issues are discussed. 

The Board will have up to 10 members, some of whom will have experience of working with existing partner organisations and include people with wider connections in Wales drawn from public, charitable and private sectors.  A geographic spread is desirable, as are Welsh language skills. 

Key areas of expertise are health and well-being; tourism and audience development; natural, built and social heritage; the arts; skills, employment and education; regeneration and economic development and funding.

Terms of Reference for the Board can be found here.

The roles are voluntary with agreed expenses reimbursed, and will involve approximately one day a month.  Appointments are for 3 years.

If you would like to apply to be a Member, please complete our simple application formand return to brenda.adams@canalrivertrust.org.uk along with a short CV.  Arrangements for interviews will be agreed with shortlisted candidates. 

**************************************

Bwrdd Glandŵr Cymru

Allwch chi ein helpu i gryfhau ein gwaith o ymgysylltu â bywyd cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yng Nghymru?

Mae Glandŵr Cymru am benodi hyd at 10 o wirfoddolwyr i ymuno â Bwrdd newydd – Bwrdd Glandŵr Cymru – a fydd yn cael ei gadeirio gan Ymddiriedolwr o Glandŵr Cymru.

Bydd y Bwrdd newydd yn cymryd lle’r Bartneriaeth Cymru Gyfan sydd wedi gwasanaethu’r Ymddiriedolaeth yn dda ers ei sefydlu yn 2012, ac adeiladu ar ei chyflawniadau pwysig.

Bydd Bwrdd Glandŵr Cymru yn cynorthwyo i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth drwy ymgysylltu â bywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Bydd y Bwrdd yn dod â gwybodaeth am Gymru, ei diwylliant, ei phobl a’i hanghenion i’r Ymddiriedolaeth. Bydd yn gweithio ar lefel wleidyddol/lywodraethol a chyda chyrff allweddol eraill yng Nghymru i ddylanwadu ar strategaethau a chynlluniau Cymru fel y maent yn berthnasol i ddyfrffyrdd. Bydd hefyd yn cynghori’r Ymddiriedolaeth ar bolisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac yn gweithredu fel cyfaill cefnogol a chlust i wrando ar gyfer yr ymddiriedolwyr, rheolwyr gweithredol ac uwch reolwyr ar faterion Cymreig.

Bydd aelodau Bwrdd Glandŵr Cymru yn gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer yr Ymddiriedolaeth ac yn mynychu cyfarfodydd Partneriaeth Dyfrffyrdd lleol a Grwpiau Cynghori eraill yr Ymddiriedolaeth o bryd i’w gilydd pan drafodir materion Cymreig.

Bydd gan y Bwrdd hyd at 10 o aelodau a bydd gan rai ohonynt brofiad o weithio mewn sefydliadau partner cyfredol a byddant yn cynnwys pobl sydd â chysylltiadau ehangach yng Nghymru o’r sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat. Byddai lledaeniad daearyddol yn ddymunol, ynghyd â sgiliau iaith Cymraeg.

Mae meysydd arbenigedd allweddol yn cynnwys iechyd a lles; twristiaeth a datblygu cynulleidfa; treftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol; y celfyddydau; sgiliau, cyflogaeth ac addysg; adfywio a datblygu economaidd a chyllid.

Nodir y Cylch Gorchwyl ar gyfer y Bwrdd yma.

Mae’r rhain yn rolau gwirfoddol ac ad-delir treuliau y cytunir arnynt. Bydd angen gweithio oddeutu un diwrnod y mis. Penodiadau 3 blynedd yw’r rhain.

Os ydych chi am wneud cais i fod yn Aelod, cwblhewch ein ffurflen gais syml a’i dychwelyd i brenda.adams@canalrivertrust.org.uk ynghyd â CV byr.  Byddwn yn cytuno ar drefniadau'r cyfweliadau gyda'r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer.

Last date edited: 3 September 2015